Kosten

Psychotherapie zit in de basisverzekering. Dit betekent dat je behandeling in principe vergoed wordt, ook als je géén aanvullende verzekering hebt. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing van je huisarts nodig. Naast de verwijzing hangt een eventuele vergoeding echter ook af van de diagnose: de overheid heeft bepaald dat niet alle diagnoses meer voor vergoeding in aanmerking komen. Tijdens ons eerste telefonische gesprek kijken we samen in hoeverre de behandeling door de zorgverzekeraar vergoed kan worden. Houd er wel rekening mee dat de kosten van uw behandeling hoe dan ook meetellen voor het jaarlijkse eigen risico.

Voor 2019 heb ik met zo goed als alle verzekeraars contracten (voor de volledige lijst klik hier). Dat betekent dat ik alle kosten direct bij jouw zorgverzekeraar declareer. Het enige wat je hier van merkt is dat je eigen risico wordt aangesproken en dat je aan het eind van de behandeling van je zorgverzekeraar een overzicht van alle kosten ontvangt. Alleen met CZ (CZ, OHRA enDelta LLoyd) heb ik geen contract. Toch kun je ook dan bij mij terecht, je kunt de rekening voor de behandeling dan achteraf zelf bij hen indienen. In ons eerste gesprek zal ik je hier meer over vertellen.

Voor behandeling van klachten die niet door de verzekeraar vergoed wordt reken ik een tarief van €114,= per uur, dit uur is normaal verdeeld in 50 minuten spreektijd en 10 minuten voor administratie. Bij onderzoeken reken ik €114,= per uur voor de tijd dat ik aan het onderzoek werk.

Wanneer je je behandeling zelf wilt betalen en dus niet bij je zorgverzekering wilt declareren reken ik een tarief van 85% van de maximale tarieven van de NZA. Deze tarieven zijn te vinden op de website van de NZA

Bij het niet verschijnen of binnen 24 uur van te voren afbellen van een afspraak spreken we van een no-show. Vanaf de tweede no-show breng ik €60,= in rekening om te compenseren voor mijn gemiste inkomsten.

Algemene betalingsvoorwaarden:
Artikel 1 Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de psychotherapeut (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.
Artikel 2 No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur voor €50,= krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.
Artikel 3 De facturen worden maandelijks gestuurd. De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
Artikel 4 Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.
Artikel 5 Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
Artikel 6 Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.
Artikel 7 Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.